SAIP S.u.r.l. Politika kakovosti

Uprava družbe Saip se zaveda pomena stalnih izboljšav za razvoj kakovosti izdelkov in storitev podjetja, ki jih ponujajo kupcem.

V ta namen se je odločila spoštovati načela referenčnega standarda UNI EN ISO 9001:2015, ki jih uresničuje s svojo Politiko kakovosti in tem Priročnikom za vodenje kakovosti kot orodja za upravljanje lastne organizacije

Na podlagi tega prepričanja uprava opredeljuje politiko kakovosti in aktivno sledi razvoju programov izboljšav, opredeljuje cilje in razporeja potrebne človeške in materialne vire.

V nadaljevanju so navedeni opredeljeni cilji in metode.

 • Ohraniti in izboljšati izvajanje svojega „Sistema vodenja kakovost“ v skladu s standardom UNI EN ISO 9001:2015
 • Načrtovanje lastnega SVK ob upoštevanju najpomembnejših in najbolj kritičnih zunanjih ter notranjih dejavnikov za lastne namene pa tudi potreb in pričakovanj interesnih strank. Analiza in posledična opredelitev tveganj in priložnosti, s katerimi se je treba soočiti za:
  1. zagotovitev, da bo SVK lahko dosegal predvidene cilje
  2. preprečevanje ali maksimalno omejevanje negativnih učinkov
  3. povečevanje želenih učinkov
  4. doseganje izboljšav
 • Izboljšanje lastne organizacije za zagotavljanje izdelkov in storitev v skladu z zahtevami strank glede kakovosti, cene in točnosti:
  1. z bolj natančnim opredeljevanjem geografskega in sektorskega porekla zahtev, ki prihajajo z interneta, za učinkovitejše poslovanje podjetja Saip
  2. s pomočjo kvalificiranega in usposobljenega zunanjega osebja za zagotavljanje popolne skladnosti strojev in sistemov z referenčnimi direktivami Evropske unije, tudi za namene povečanja pristojnosti osebja družbe Saip
 • Izboljšanje kakovosti komunikacije z lastnimi strankami, da bo:
  1. jasna, preprosta in izčrpna, da jo bodo sogovorniki razumeli
  2. takšna, da ne bo ustvarjala neuspešnih ali neprimernih praks
  3. dovolj natančna in analitična, da ne bo zanemarjala elementov, pomembnih za odločanje stranke
 • Izboljšanje kakovosti ponujenih storitev z aktivnim sodelovanjem s strankami pri izbiri izdelka, ki ustreza njihovim potrebam:
  1. s pomočjo namenskih naložb za stalno posodabljanje tehnične in komercialne dokumentacije
  2. s takojšnjim obravnavanjem vseh sporočil strank in zagonom funkcij, vezanih na urejanje neskladnosti
 • Pravočasno posodobiti vse dokumente v zvezi z varnostjo, ki jih predvideva italijanska uredba DL81 / 2008. Zato z usposabljanjem in informiranjem ustrezno usposobiti in izobraziti osebje v skladu z veljavnimi predpisi o zdravju in varnosti. S pomočjo izobešenih obvestil in ustreznimi sporočili stranke in goste podjetja obvestite o merilih, ki jih je družba Saip sprejela za varnost na delovnem mestu.
 • Zagotavljanje skladnost izdelkov in storitev z državnimi in mednarodnimi tehničnimi standardi ter direktivami Skupnosti s pomočjo postopkov komercialnega ocenjevanja in načrtovanja. Vse to za zaščito okolja, varnost osebja in strank
 • Okrepiti partnerstvo s svojimi dobavitelji in naročniki:
  1. z nenehnim spremljanjem njihove uspešnosti, tako da so zanesljivi, točni pri dostavi in konkurenčni pri stroških
  2. tako da se jim zagotavlja podrobna navodila za zagotavljanje skladnosti kupljenega blaga in storitev, hkrati pa preprečuje morebitna neskladnost
  3. tako da se zagotavlja, da delujejo v skladu s pravili o zaščiti zaposlenih, kot so enakopravnost spolov in zaščita otroškega dela
  Sistematično urejanje neskladnosti, vključno s pritožbami in poročili strank, z ukrepi za njihov nadzor in odpravo z izvajanjem korektivnih ukrepov, opredeljenih v analizi neskladnosti
  Izvajati programe preventivnega vzdrževanja sistema, strojev, proizvodne opreme in informacijske infrastrukture, da bi preprečili morebitno škodo

   Romanò d’Inverigo, 28. marec 2017

   Uprava: Walter Pozzi