Saip S.u.r.l. Politika kvaliteta

Glavna Uprava kompanije Saip je svesna važnosti potrebe za kontinuiranim poboljšanjem da bi kompanija poboljšala kvalitet svog proizvoda i usluge koju nudi Kupcima.

U tu svrhu, izabrala je da prati principe standarda UNI EN ISO 9001:2015 i da ih provodi kroz Politiku kvaliteta i ovaj Priručnik za upravljanje kvalitetom, kao alat za upravljanje svojom organizacijom.

Na osnovu ovog uverenja Glavna uprava definiše politiku kvaliteta i aktivno radi na razvijanju programa poboljšanja, definisanju ciljeva i raspodeli potrebnih ljudskih i materijalnih resursa.

U nastavku se navode definisani ciljevi i metode.

 • Održavati i poboljšati primenu sopstvenog "Sistema upravljanja kvalitetom" u skladu sa standardom UNI EN ISO 9001:2015
 • Planirati sopstveni sistem upravljanja kvalitetom u pogledu najvažnijih spoljašnjih i unutrašnjih faktora, kao i onih kritičnih za svoje potrebe, sa potrebama i očekivanjima zainteresovanih strana. Analizirati i identifikovati rizike i mogućnosti koje je potrebno rešiti da bi:
  1. se obezbedilo da sistem upravljanja kvalitetom može postići željene ciljeve
  2. se sprečili ili u velikoj meri ograničili, negativni efekti
  3. se povećali željeni efekti
  4. se omogućilo poboljšanje
 • Poboljšati svoju organizaciju za isporuku proizvoda i usluga koji ispunjavaju zahteve kupaca u smislu kvaliteta, troškova i tačnosti:
  1. identifikovati preciznije geografsko poreklo, ono sektorsko, zahteve koji dolaze sa Interneta da bi poslovanje kompanije Saip bilo što efikasnije
  2. koristiti kvalifikovano i kompetentno spoljno osoblje da bi se obezbedila potpuna usaglašenost mašina i opreme sa glavnim direktivama Evropske unije, takođe u svrhu povećanja stručnosti osoblja kompanije Saip
 • Poboljšati komunikaciju sa sopstvenim kupcima kao bi ona bila:
  1. jasna, jednostavna i iscrpna, formulisana korišćenjem izraza koji su sagovorniku razumljivi
  2. takva da se konfiguriše u nedostižnu ili neodgovarajuću praksu
  3. dovoljno detaljna i analitička na način da ne zanemari važne elemente za odluku klijenta
 • Poboljšati kvalitet ponuđenih usluga aktivnim saradnjom sa kupcima prilikom izbora proizvoda kako bi zadovoljili njihove potrebe kroz:
  1. investicije posvećene stalnom ažuriranju tehničke i komercijalne dokumentacije
  2. blagovremeni pregled svih izveštaja klijenata i aktiviranje funkcije za upravljanje neusaglašenošću.
 • Na vreme ažurirati sve dokumente vezane uz bezbednost u radu koje predviđa Zakonski Dekret DL81/2008. Kao posledica, kroz obuku i informisanje, sprovoditi odgovarajuću pripremu i obuku osoblja u skladu sa važećim propisima o zdravlju i bezbednosti. Podeliti sa kupcima i gostima u preduzeću, putem ciljane i informisane komunikacije, kriterijume koje je kompanija Saip primenila na bezbednost na radu
 • Garantovati usaglašenost svojih proizvoda i usluga u odnosu na nacionale i međunarodne tehničke standarde i direktive EU, kroz procese komercijalne procese i one dizajna. Sve ovo radi zaštite životne sredine, bezbednosti svojih zaposlenih i kupaca
 • Ojačati partnerstvo sa svojim dobavljačima i podizvođačima:
  1. stalnim praćenjem njihovih performansi tako da budu pouzdani, tačni u isporukama i konkurentni u troškovima
  2. pružajući im detaljna uputstva kako bi se obezbedila usaglašenost nabavljene robe i usluga, istovremeno sprečavajući potencijalnu neusaglašenost
  3. proveravajući da deluju u skladu sa pravilima zaštite svojih zaposlenih u pogledu ravnopravnosti polova i zaštite dečjeg rada
  Sistematski upravljati neusaglašenostima, uključujući žalbe i izveštaje potrošača, preduzimajući radnje za njihovu kontrolu i ispravak Provođenjem korektivnih mera identifikovanih analizom neusaglašenosti
  Provoditi preventivni program održavanja infrastrukture, mašina, opreme i IT infrastrukture kako bi se sprečili eventualni nedostaci

   Romanò d’Inverigo, 28. marta 2017.

   Uprava: Walter Pozzi