Saip S.u.r.l. Polityka jakości

Zarząd Generalny firmy Saip zdaje sobie sprawę ze znaczenia ciągłego doskonalenia do rozwoju firmy w zakresie jakości własnego produktu i usługi oferowanej Klientom.

W tym celu podjął decyzję o przestrzeganiu zasad normy UNI EN ISO 9001: 2015 i wdrożeniu ich za pośrednictwem Polityki Jakości oraz niniejszej Instrukcji Zarządzania Jakością, służących za narzędzie zarządzające we własnej Organizacji.

Na podstawie tego przekonania Zarząd Generalny definiuje Politykę Jakości i aktywnie realizuje programy doskonalenia, określając cele i przeznaczając zasoby ludzkie i materialne.

Poniżej wymieniono określone cele i metody.

 • Utrzymywać i usprawniać wdrażanie „Systemu zarządzania jakością” zgodnie z UNI EN ISO 9001:2015.
 • Planować własny SZJ, uwzględniając najważniejsze i kluczowe czynniki zewnętrzne i wewnętrzne dla własnych celów, a także potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron. Analizować i identyfikować zagrożenia i możliwości, którym należy stawić czoła, aby:
  1. zapewnić, żeby SZJ był w stanie osiągać założone cele,
  2. zapobiegać niekorzystnym skutkom lub maksymalnie ograniczać,
  3. zwiększyć pożądane efekty,
  4. osiągać poprawę.
 • Udoskonalać swoją organizację w celu dostarczania produktów i usług, które spełniają wymagania klienta pod względem jakości, ceny i punktualności:
  1. a) dokładniej określając pochodzenie geograficzne, branżowe zapytań internetowych w celu zwiększenia skuteczności działalności handlowej firmy Saip
  2. b) poprzez zatrudnianie wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników zewnętrznych w celu zapewnienia pełnej zgodności maszyn i urządzeń z odpowiednimi dyrektywami UE, także w celach zwiększenia kompetencji pracowników Saip.
 • Udoskonalać komunikację z własnymi klientami tak, aby była:
  1. jasna, prosta i wyczerpująca, sformułowana w sposób zrozumiały dla interlokutorów;
  2. taka, aby nie doprowadzać do powstawania praktyk nieuchwytnych lub w każdym razie niewłaściwych;
  3. wystarczająco szczegółowa i analityczna, aby nie zaniedbywać istotnych elementów decyzji klienta.
 • Poprawiać jakość oferowanych usług, czynnie współpracując z klientami przy wyborze produktu odpowiedniego do zaspokojenia ich wymagań poprzez:
  1. inwestycje przeznaczone na ciągłe uaktualnianie dokumentacji techniczno-handlowej;
  2. terminowy przegląd wszystkich raportów klientów i uaktywnianie pożądanych funkcji związanych z zarządzaniem przypadkami niezgodności.
 • Bezzwłocznie aktualizować wszystkie dokumenty związane z bezpieczeństwem w miejscu pracy wymagane przez DL81/2008. W wyniku tego, zapewniać, poprzez szkolenia i informacje, odpowiednie przygotowanie i profesjonalizm pracowników zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Poprzez przedstawione przykłady komunikacji i ukierunkowane powiadomienia, udostępniać klientom i gościom w firmie kryteria przyjęte przez firmę Saip w zakresie bezpieczeństwa pracy.
 • Zapewniać zgodność własnych produktów i usług z krajowymi i międzynarodowymi normami technicznymi i dyrektywami wspólnotowymi poprzez procesy oceny handlowej i projektowej. Wszystko to celem ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracowników i klientów
 • Skonsolidować partnerstwo z dostawcami i podwykonawcami:
  1. a) stale monitorując ich wydajność, tak aby byli niezawodni, punktualni w dostawach i konkurencyjni pod względem kosztów;
  2. b) przekazując im szczegółowe instrukcje w celu zapewnienia zgodności zakupionych towarów i usług z jednoczesnym zapobieganiu potencjalnym niezgodnościom;
  3. c) zapewniając, że działają zgodnie z zasadami ochrony swoich pracowników, takimi jak równość płci i ochrona pracy dzieci.
  Systematycznie zarządzać niezgodnościami, w tym skargami i raportami od klientów, podejmując działania w celu ich kontroli i korekcji. Wdrażając działania korygujące wskazane w analizie niezgodności.
  Wdrażać programy profilaktyczne dla infrastruktury, maszyn, sprzętu i infrastruktury informatycznej, aby zapobiec potencjalnym szkodom.

   Romanò d’Inverigo, 28 marca 2017

   Dyrekcja: Walter Pozzi